عنوان
بررسي و سنجش ميزان اعمال شاخص هاي حکمروايي خوب شهري در طرح ميدان شهداء مشهد
نویسنده (گان)
باقرنژاد,حجت;سليماني,سياوش
چکیده مقاله
چكيده تحقيقات انجام شده درباره مشهد نشان از مشکلات گوناگون شهرداري همچون شفافيت، اطلاع رساني، عدالت، پاسخگويي و عدم رضايت شهروندان است که اينها از شاخص هاي حکمروايي خوب شهري مي باشند. اين تحقيق با سنجش ميزان اعمال شاخص هاي حکمروايي خوب شهري در برنامه ريزي و مديريت طرح ميدان شهدا مشهد، از زواياي مختلف دريچه اي را بروي اين مهم باز مي کند که اولاً اين شاخص ها از ضروريات توسعه پايدار است و اينکه شهروندان و بخش خصوصي مي توانند در فرايند برنامه ريزي و اجراي برنامه نقش بسيار مهمي ايفا نمايند و راه رسيدن به اهداف را تسهيل کنند. جهت دستيابي به اين هدف با تکميل پرسشنامه اي با حجم نمونه 383 نفر از شهروندان و تعداد 20 نفر از مسئولان و کارشناسان شهرداري و شوراي شهر پرداخته شد. تحليل يافته هاي پرسشنامه با استفاده از آزمونT-TEST در نرم افزار SPSS نشان مي دهد که ميانگين حکمروايي خوب در طرح مربوطه 92/2 است که از ميانگين نظري(3) نيز کمتر بوده و در مورد هر کدام از شاخص هاي حکمروايي وضعيت مناسبي برقرار نمي باشد.

متن کامل مقاله