عنوان
بررسي عوامل خوانايي ورودي شهرهاي ايران نمونه موردي شهر زنجان
نویسنده (گان)
مينويي,شهرام
چکیده مقاله
چنين مي نمايدامروزه مبادي ورودي شهرهابا مشکلات و نابساماني هاي فراواني دست به گريبان است توسعه بي رويه اي شهر ها تحت تاثير مدرنيزه شدن وفقدان برنامه ريزي اي مناسب وکپي برداري هاي صرف بدون توجه به شرايط اجتماعي-سياسي-فرهنگي و مورفولوژيکي براي سامان دادن ورودي هاي اين مشکلات را دو چندان کرده، که اين اقدامات منجر به اين شده است که ورودي ها از حداقل مولفه هاي خوانده شده به عنوان يک محيط و فضاي مطلوب شهري بي بهره باشند و هيچ گونه سنخيت و تناسبي ميان شرايط فعلي اين حوزه ها،با کيفيت فضايي مورد انتظاراز مبادي ورودي شهرها وجود ندارد ورودي هر شهر به مثابه شناسنامه فرهنگي ،سياسي،اجتماعي هر شهر عمل مي نمايد که خوانايي هر چه بيشتر آن در ايجاد تصوير ذهني مناسب در شهروندان ومسافران وجذب آنان و در ساماندهي جريان ترافيکي به داخل شهر با در نظر گرفتن مقوله سرعت در شهرهاي امروزي نقش بسزايي ايفا مي نمايد. اهداف اين تحقيق، ارتقاي عوامل تاثير گذار بر هنجار خوانايي در مبادي ورودي شهرها و تدوين اصول و طراحي محور ورودي شهر زنجان با رويکرد خوانايي است. وبه سؤالاتي چون: آيا طراحي محور ورودي شهر از خوانايي كافي برخوردار است؟ و افزودن چه عواملي مي تواند موجب افزايش بيشتر خوانايي ورودي شهر گردد؟ مي پردازد. دراين پژوهش، با بررسي خوانايي و تاثيرآن بررضايت مندي کاربران بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 96 پرسشنامه تعيين گرديد که توسط ساکنين و گردشگران در محل ورودي شهر زنجان از طريق مصاحبه رودر رو پر شد. پس از قبول و جهت تجزيه تحليل وارد نرم افزار SPSS شد که گوياي آن بود ورودي شرقي زنجان(اتوبان زنجان-تهران) فاقد آرايه هاي لازم براي ايجاد خوانايي و از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و بر اساس ميزان رضايتمندي پرسش شوندگان در اين بخش ، ورودي شهر زنجان داراي مشکل مي باشد!

متن کامل مقاله