عنوان
بررسي نقش مذهب در شکل دهي و گسترش شهرهاي ايران؛ با تاکيد بر دين اسلام
نویسنده (گان)
وطن خواه,مسعود;کمالي باغراهي,اسماعيل;خوشاب,علي
چکیده مقاله
در پيدايش و گسترش شهرها عوامل مختلفي تاثير گذار هستند. يکي از اين عوامل مذهب است. شهر اسلامي بازتاب انديشه هاي دين مبين اسلام مي باشد. در طول تاريخ شهرهاي بسياري با ايدئولوژي ايجاد و گسترش يافته اند. اما با پيشرفت تکنولوژي و ورود انديشه هاي شهرسازي غرب به شهرهاي اسلامي، بسياري از سنت هاي اسلامي در شهرسازي مورد غفلت واقع شده و شهرها رنگ و بوي غربي به خود گرفته اند. روش تحقيق به کار رفته در اين پژوهش، توصيفي- تحليلي مي باشد. روش جمع آوري داده ها مبتني بر مطالعات کتابخانه اي و اسنادي مي باشد در اين مقاله ضمن بررسي نقش اسلام در شکل گيري عناصر شهرهاي اسلامي به بررسي نقش اسلام در شکل گيري مورفولوژِي و گسترش شهرهاي اسلامي نيز پرداخته ايم. همچنين به تاثير ايدئولوژي هاي اسلامي در گسترش شهرها و يا عدم گسترش هايي که در صورت عدم شناخت کامل مسائل ايدئولوژي به وجود مي آيد پرداخته ايم. و در پايان پيشنهاداتي در رابطه با گسترش شهرهاي اسلامي امروزي با رويکرد اسلامي ارائه شده است.

متن کامل مقاله