عنوان
بررسي ملاحظات محيطي با رويکرد CPTED به منظور دستيابي به فضاي شهري امن نمونه مورد بررسي خيابان فردوسي مشهد
نویسنده (گان)
قلندريان,ايمان;سنگتراش,نيلوفر;محمد زاده,اکرم
چکیده مقاله
امروزه به علت رشد گسترده کالبدي و جمعيتي شهرها، امنيت يکي از مسائل مهم در برنامه ريزي، طراحي و مديريت شهري است. در مباحث نوين مطروحه در طراحي و برنامه ريزي شهري از اصولي ياد مي شود که در آن تلاش شده تا زمينه بروز جرم در يک مکان خاص را تا حد امکان از طريق طراحي و برنامه ريزي صحيح و توجه به عوامل محرک در فضا بر رفتار انسان کاهش دهد.در اين تحقيق نگارندگان با بررسي مفاهيم امنيت و جرم در شهر و سپس مطرح کردن شيوه اي براي کاهش و جلوگيري از جرم در محيط هاي شهري با استفاده از طراحي محيطي(شيوه‌يCPTED) به رابطه ميان جرم و کالبد شهري پرداخته و به کمک راهبرد هاي کاهش جرم از اين طريق به طراحي يکي از محورهاي شهر مشهد مي پردازند. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد در صورت افزايش نظارت اجتماعي و يا امکان دهي به رفتارهاي امن در مناطق ناامن شهر و ايجاد زمينه جهت انجام فعاليت هاي اجتماعي مي توان از وقوع جرم در فضاهاي شهري کاست.

متن کامل مقاله