عنوان
برنامه ريزي استراتژيک توسعه گردشگري در پارک خورشيد مشهد
نویسنده (گان)
سقايي,مهدي;حاتمي نژاد,حجت
چکیده مقاله
برنامه ريزي استراتژيک تعيين چشم انداز براي يك منطقه گردشگري از آن جهت ضروري مي نمايد كه به شيوه اي اثر بخش موجب انگيزش و تحرك افراد براي دستيابي به آينده اي مطلوب مي گردد. هنگامي كه چشم انداز منطقه گردشگري با بهره گيري از نظرات ذينفعان تعيين گردد، سند حاصل بازتابي از چشم انداز هاي شخصي مي شود كه در قلب و مغز مديران و كاركنان(درباره آينده)وجود دارد. داشتن چشم انداز مشترك موجب مي شود كه اشتراك منافع بوجود آيد، پديده اي كه مي تواند ذينفعان را از روزمرگي بيرون آورده و آن ها را در موقعيتي جديد قرار دهد. موقعيتي كه نويد از آينده اي روشن مي دهد و آن ها فرصت ها، موقعيت ها و چالش هاي جالبي را در برابر خود مشاهده مي نمايند. در اين مقاله با توجه به مباحث مطرح شده و در چارچوب روش برنامه ريزي استراتژيک منطقه نمونه گردشگري پارك خورشيد مشهد در چهار مقوله قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد ها مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج به دست آمده در مدل MS-SWOT تجزيه و تحليل گرديده كه در شناخت استراتژي اقدام و عملياتي مورد استفاده واقع شده است. نتايج حاصل نشان دهنده آن است که استراتژي اقدام در پارك خورشيد بر مبناي استراتژي رقابتي بوده و بر اين مبنا با تاکيد بر گردشگري مبتني بر طبيعت و گردشگري تفريحي چشم انداز ترسيمي پارك خورشيد در سال 1404 به عنوان يک تفرجگاه گردشگري مستقل و مجهز در شهر مشهد محسوب مي شود که سالانه 250هزارگردشگر را ، به عنوان سهمي از بازار تقاضاي گردشگري در مقياس منطقه اي و ملي جذب نموده و با توجه به تسهيلات و خدمات گردشگري که ارائه مي دهد به عنوان يک مقصد برند در جريان گردشگري مبتني بر طبيعت در کشور مطرح است.

متن کامل مقاله