عنوان
ديپلماسي شهري و نقش آن در برندينگ شهري
نویسنده (گان)
عمراني,منيره ;حامدي,عليرضا
چکیده مقاله
پديده جهاني شدن باعث به وجود آمدن فرصتها و چالشهاي فرامرزي و به تبع آن مفهوم حکمراني جهاني شده است که اين امر باعث ظهور بازيگران جديد بين المللي در قالب سازمانها ، نهادها و انجمنهاي بين المللي مدني در عرصه جهاني شده است. در اين راستا کلانشهرها و شهرهاي جهاني سعي ميکنند با ابزار ديپلماسي شهري، ميزان مشارکت و همکاريهاي بين المللي خود را در موضوعات جهاني بالا ببرند تا از اين طريق موقعيت برتري را در سياستگذاري ملي و جهاني کسب کنند. مفهوم ديپلماسي شهري به عنوان مولفهاي تأثيرگذار ميتواند در ارتقاي موقعيت کلانشهرها و شهرهاي جهاني در حکمراني جهاني و ايجاد برندينگ شهري تاثير به سزايي داشته باشد.امروزه نوع نگاه به شهرها و اجزايشان اعم از دولتي يا خصوصي، از واحدهاي انفعالي به برندهاي پويا و اثرگذار تغيير يافته است.در اين حالت شهرها در عين هماهنگي با دولت کل، از نوعي استقلال اثرگذار ومحرک برخوردارند و مي‌توانند در جهت حداکثرسازي منافع شهروندانشان ابتکارعمل به خرج دهند.مديران شهري با در نظر گرفتن مصالح شهري و شهروندان ،سياست‌هاي کلان و استراتژيک را به نوعي تدوين يا اصلاح مي‌کنند که ضمن انطباق با ديدگاه‌ها، گرايش‌ها، تمايلات، نقاط قوت و خواست‌هاي اجزاي تشکيل‌دهنده ه‌شان، منافع اين اجزا را حداکثرکنند و با توانا كردن مديريت در بالا بردن كيفيت و سطح زندگي تمامي ذي نفعان ميکوشند تا تجربه افراد از شهر را معني دار و به ياد ماندني كنند. شهرت و آوازه شهرها که از آن به برند شهري (city brand) نيز تعبير مي‌شود، آميزه‌اي از هويت تاريخي، ويژگي‌هاي اجتماعي، نهادهاي تمدني، فعاليت‌هاي تجاري، امکانات رفاهي و تفريحي و مناسبات سياسي و بين‌المللي هر شهر است که برآيند آن معمولا به‌طور فشرده در قالب يک کلمه يا يک عبارت کوتاه خلاصه مي‌شود آنچه که اين امر مهم را عملي ميسازد استفاده از ابزار و مولفه تأثيرگذار ديپلماسي شهري درعرصه بين المللي است چرا که کارگزاران ديپلماسي شهري ميتوانند با تکيه بر دانش و مهارت خودذسياست گذاران و همچنين افکار عمومي را در جهت منافع شهر متبوع خود هدايت کنند.

متن کامل مقاله