عنوان
ارزيابي نقش اولويت بندي مرمت پياده روهاي شهري در حرکت عابرين پياده و توسعه پايدار شهري(مطالعه موردي:بافت تاريخي شهر يزد)
نویسنده (گان)
صلاتي کاخکي,مرتضي;خبيري,محمد مهدي
چکیده مقاله
پياده روها جزئي از شبکه جابه جايي شهري هستند،ولي ايمني وبهسازي اين شبکه همراه با گسترش سيستمهاي حمل ونقل موتوري کمتر مورد توجه تصميم گيران ومديران شهري قرار گرفته است.کم توجهي به پياده روها باعث ناکارآمدي آنها باعث افزايش حوادث عابرين پياده وکاهش بهره وري مي گردد.اين مطالعه دردو بخش اساسي، ابتداء مسئوليت مدني مديران وتصميم گيران شهري در تامين مسيرمناسب عابرين پياده را بررسي نموده است و در بخش بعدي با توجه به محدوديتهاي منابع سعي در ارائه راهکاري براي تصميم گيري واولويت بندي مناطقي که نياز به تعمير ونگهداري دارد،مي پردازد.روش تحقيق انتخاب شده بر پايه مطالعات کتابخانه اي و بازديدهاي ميداني از ناحيه مورد بررسي است.نتايج حاکي از آن است که با توسعه نرم افزارهايي مانند مديريت روسازي يا مديرت مرمت پل والگوگيري از آنها مي توان طرحي براي مديريت پياده روسازي وتعمير ومرمت آن به کارگرفت.در بخشي از اين مقاله به عنوان موردکاوي به پياده روهاي بخش محدودي از ناحيه تاريخي شهر يزد پرداخته شده است.

متن کامل مقاله