عنوان
ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي در محله شهيديه شهر ميبد
نویسنده (گان)
پيراسته فر,پوريا;غلامي,طيبه;صباغ,يگانه;سرايي,محمد حسين
چکیده مقاله
سكونتگاههاي غير رسمي، بخشي از ساختار شهر امروزي است كه بطور عيني كالبد و ابعاد فقر شهري را نمايان مي سازد. از آنجا که اسکان غيررسمي، فراتر از مکان شكل گيري، تاثيرات متقابلي را بر فضاي جغرافيايي اطراف خود مي گذارد، چاره جويي اين مسئله در زمينه هاي ساماندهي و توانمندسازي اين مناطق معطوف گشته است. بهبود مولفه هاي كاركردي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و محيطي از عوامل موثر در ارتقاي سطح زندگي در سكونتگاههاي غير رسمي است. هدف اصلي اين تحقيق اولويت بندي اين مولفه ها و ارائه راهكارهاي لازم به منظور ساماندهي و توانمندسازي محله شهيديه ميبد به منظور ارائه الگويي تعميم پذير براي ساير سكونتگاههاي غير رسمي است كه با توجه به مطالعات انجام شده و برداشت هاي ميداني با استفاده از مدل تحليلي تاپسيس به آن پرداخته شده است. يافته هاي تحقيق نشان داد، در ميان مولفه هاي كاركردي، ارتقاي مولفه هاي محيطي و اقتصادي از اولويت اجرايي بالاتري برخوردار است.

متن کامل مقاله