عنوان
بررسي تأثير کاربري زمين بر محيط زيست شهري
نویسنده (گان)
رضائي مقدم,علي
چکیده مقاله
شهر متشکل از مجموعه اي پيچيده از انواع کاربري هاي زمين و روابط بين آنها مي باشد. برخي کاربري ها تاثيرات مثبت و مهمي بر محيط زيست شهر ها دارند که فضاهاي سبز و باز از آن جمله اند و برخي ديگر از کاربري ها نيز تاثيرات منفي و زيان باري بر محيط زيست شهر ها دارند. در پايداري و ناپايداري محيط زيست شهرها، عوامل و شرايط گوناگون و پيچيده اي تاثير مي گذارند، در اين ميان کاربري زمين مي تواند بسيار مهم و تاثير گذار باشد. بناي اين تحقيق بر دو موضوع کاربري زمين و پايداري محيط زيست شهري مي باشد که سعي شده تا تمامي مطالب مرتبط که به نحوي به روشن تر شدن موضوع کمک مي نمايد، نظير مسائل زيست محيطي شهرهاي بزرگ، توسعه پايدار و توسعه پايدار شهري، برنامه هاي کاربري زمين که تاکنون به اجرا در آمده اند و غيره مورد بررسي اجمالي قرار گيرند. دراين تحقيق سعي شده تا ضمن بر شمردن مسائل زيست محيطي شهرها و ارتباط کاربري هاي زمين با محيط زيست شهر ها، کاربري هاي مهم که در اين زمينه تاثير گذارترند معرفي و تاثيرات آنها بيان گردد که شايد يکي از فوايد اين کار آن باشد که ديد موجود بر کاربري ها که ديدي صرفا اقتصادي است، اندکي تغيير نمايد. اين تحقيق به دنبال بررسي اين سوال است كه: کاربري زمين در پايداري محيط زيست شهري چه تأثيري دارد؟ پاسخگويي به سوال مذكور، با روش كتابخانه‌اي و بررسي مباني نظري و پيشينة مربوطه صورت گرفته است. يافته ها حاکي از آن است که توجه به رابطه حمل و نقل، محيط زيست و کاربري هاي زمين مي تواند از بروز مسائل زيست محيطي به نحو مطلوبي جلوگيري نمايد و همچنين کاربري هايي نظير فضاهاي سبز و باز، کاربري هاي مختلط، مکان هاي اوقات فراغت و تفريح، مراکز فرهنگي و مذهبي به شرط در نظر گرفتن ارتباط حمل و نقل و کاربري هاي زمين و نحوه توزيع آن ها در سطح شهر و محلات، مي تواند در پايداري محيط زيست شهر ها موثر باشد. در اين راستا، مي توان با برنامه ريزي و طراحي صحيح و مکان يابي مناسب کاربري ها به پايداري و حفظ محيط زيست شهري کمک نمود.

متن کامل مقاله