عنوان
پيامد افزايش جمعيت بر کاربري¬هاي اراضي شهر فيروزآباد
نویسنده (گان)
فنودي,محسن
چکیده مقاله
تصاوير چند زمانه ماهواره¬اي جهت شناخت تغييرات محيط زمين بسيار سودمند مي¬باشد. بنابراين با توجه به دگرگوني¬هاي گسترده در كاربري اراضي لزوم بهره¬گيري از اين داده¬ها و پايش به هنگام آن ضرروري است. از اين رو با بکارگيري تصاوير سنجنده TM ماهواره لندست در تاريخ¬هاي 2 فروردين سال 1366 و 27 اسفند ماه سال 1387 جهت استخراج کاربري¬هاي اراضي با اعمال طبقه¬بندي نظارت نشده استفاده گرديد. يافته¬هاي اين پژوهش نشان مي¬دهد روند صعودي تغييرات جمعيتي شهر فيروزآباد در بازه زماني سال¬هاي 1355 تا 1385 از 5747 نفر به حدود 62387 نفر و در سال 1390 به 74027 نفر رسيده است. همچنين تغييرات کاربري نشان مي¬دهد گسترش کاربري مسکوني از چهار جهت پيراموني شهر صورت گرفته که با گسترش بيشتر در مناطق شمالي و شمال باختر همراه بوده است. در عين حال مساحت پوشش گياهي تغيير محسوسي را نشان نمي¬دهد. جهت استخراج کاربري¬هاي اراضي بکارگيري طبقه¬بندي نظارت نشده در گام نخست موثر است، اما اعمال طبقه¬بندي نظارت شده با معرفي علائم طيفي مي¬تواند نتايج دقيق¬تري را به همراه داشته باشد.

متن کامل مقاله