عنوان
تحليل توزيع فضايي مراکز درماني (درمانگاه¬ها) منطقه4 شهرداري مشهد
نویسنده (گان)
اجزاء شکوهي,محمد;باخرزي,سيدمحمد;عليزاده,زينب
چکیده مقاله
دسترسي يکسان و مناسب به کاربري¬هاي بهداشتي- درماني در شهر ضامن سلامت جامعه است و جامعه سالم ضامن رشد و بالندگي بيشتر، و پراکنش جغرافيايي عادلانه مراکز درماني دستيابي به اين امر را تسهيل خواهد نمود. در اين مقاله به تحليل توزيع درمانگاه¬هاي منطقه4 شهر مشهد از منظر عدالت فضايي پرداخته شده است. ابتدا با برداشت ميداني مکان هريک از درمانگاه¬هاي منطقه مشخص و اقدام به تشکيل پايگاه اطلاعاتيGISشد، سپس لايه¬هاي مسکوني، تراکم جمعيتي و شبکه معابر و... جهت انجام تحليل¬هاي لازم در محيط نرم افزار ArcGISباهم ترکيب شدند. با استفاده از مدل¬هاي تحليل مکاني، تحليل تايسن، شعاع دسترسي، بافرينگ و نيز ماتريس سازگاري، نتايج تحليل فضايي توزيع واحدهاي درمانگاه در اين منطقه نشان داد که توزيع مراکز درمانگاه در بين نواحي سه¬گانه اين منطقه ناهماهنگ با جمعيت، نامتعادل در توزيع،و سطح دسترسي¬ و مکان¬گزيني آن¬ها با توجه به وضع موجود نامناسب است هم چنين بيش از50% اين مراکز با کاربري¬هاي مجاور خود ناسازگار هستند.

متن کامل مقاله