عنوان
تدوين استراتژي در مديريت امور مجامع و حسابرسي داخلي شهرداري مشهد با رويکرد SWOT
نویسنده (گان)
علي نيا,حميد;امين الشريعه,سهيل;قميان,محمد مهدي
چکیده مقاله
تحليل محيط داخلي و خارجي سازمان‌ها و شناسايي و ارزيابي عوامل استراتژيک، يکي از ارکان اساسي مديريت استراتژيک و نخستين گام جهت تدوين استراتژي‌ها مي‌باشد. در اين مطالعه، به شناسايي و تحليل عوامل استراتژيک دروني و بيروني يکي از مديريت هاي ستادي شهرداري مشهد (مديريت امور مجامع و حسابرسي داخلي) و در پي آن به اتخاذ استراتژيهاي اولويت دار با استفاده از رويکرد تجزيه و تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد ( SWOT)، پرداخته شده است. هدف اصلي اين تحقيق، پياده سازي الگوي سفارشي SWOT در واحدهاي ستادي شهرداري مشهد، احصاي عوامل استراتژيک دروني و بيروني، تحليل اين عوامل و سرانجام شناسايي استراتژيهاي متناسب بوده است. نتايج تحقيق، نشان داد که واحد مورد مطالعه داراي امتياز موزون 541/2 (از 5)در عوامل استراتژيک داخلي و امتياز موزون 618/2 (از 5) در عوامل استراتژيک خارجي بوده است که مبين ظرفيت قابل اتکاي مديريت امور مجامع و حسابرسي داخلي شهرداري مشهد از نقطه نظر عوامل داخلي و سازگاري قابل توجه در قبال عوامل خارجي مي باشد. همچنين در مطالعه پيش رو، استراتژيهاي اولويت دار اين مديريت در ترکيبات دو متغيره قوت-فرصت (SO) ، قوت-تهديد (ST) ، ضعف-فرصت (WO) و ضعف-تهديد (WT)، با رويکرد SWOT تعيين گرديده است.

متن کامل مقاله