عنوان
شرايط اساسي تولد معماري بومي جديد
نویسنده (گان)
خاک پور,مژگان;درياباري,سيد معين
چکیده مقاله
جنبش مدرن با داعيه جهاني محصولش بر جنبه¬هاي طبيعي و فرافرهنگي نيازهاي انساني تأکيد داشته است. و شباهت فرهنگ¬هاي جديد برآمده از اين جنبش تا حد زيادي تنوع موجود در بين خرده ¬فرهنگ¬هاي بومي را محو نموده است و به تبع آن معماري بومي را نيز منفعل ساخته است. اين در حالي است که توجه به معماري بومي در دهه¬هاي گذشته معلول ناکارامدي معماري مدرن در برقراري ارتباطي متعامل با طبيعت، انسان، و نيازهاي فرهنگي او مي¬باشد. چرا که معماري بومي در جامعه و روند شکل¬گيري آن، برآيند مجموعه نيروهاي پاسخ¬گو به نيازهاي مردمي است. اين نيروها شامل عوامل انساني و نيروهاي طبيعي است که شکل¬دهنده¬ي نيازهاي دوگانه طبيعي و فرهنگي مي¬باشند. مطالعات اين نوشتار بر مبناي اطلاعات کتابخانه¬اي استوار است. يافته¬هاي تحقيق حاکي از آن است که وجوه تمايز روند شکل¬گيري معماري بومي نسبت به معماري مدرن که به سه عامل زبان الگوي مشترک، عدم ادعاي اصول زيبايي¬شناختي، و تبعيت و بهره¬وري از طبيعت تکيه دارد، مشخص کننده شروط تولد معماري بومي جديد مي¬باشند. در اين ميان، تحقيق حاضر با تکيه بر پارادايم پسا ساختارگرايي و روش توصيفي- تحليلي بر برقراري زبان الگوي مشترک و پاسخ¬گو به نيازهاي دوگانه به عنوان شرط اساسي تولد معماري بومي جديد تأکيد داشته است. هر زبان الگوي بومي از الگوها و ترکيب¬هاي فضايي تشکيل مي¬شود که بين متخصصان و مردم عامه مشترک و عمومي مي¬باشد، و دست¬يابي به چنين الگوها و ترکيب¬هايي نيز با کاربست رويکردهاي «کشف الگوهاي موجود و توسعه آنها» و «ابداع الگوهاي جديد و انتقال آنها» ميسر مي¬باشد.

متن کامل مقاله