عنوان
تحليل ميزان آمادگي واکنش و رويارويي خانوارهاي شهر سيرجان در برابر خطر زلزله
نویسنده (گان)
شهربابکي,صغري
چکیده مقاله
چکيده حوادث طبيعي بدون آنکه بشر قادر به تأثيرگذاري مستقيم بر آن باشد رخ مي¬دهند و زندگي اجتماعي را مختل مي سازند، در نتيجه سبب توسعه نامتوازن و ناپايدار عموم شهرهاي ايران شده¬اند در بين حوادث طبيعي، شايد هيچکدام به اندازۀ فجايع ناشي از زلزله در شهرهاي ايران هولناک نبوده است. ازاين رو، در مقالۀ حاضر، به بررسي ميزان آمادگي واکنش و رويارويي خانوارهاي شهر سيرجان در برابر زلزله پرداخته شده است تا با بررسي آن راهکارهاي مناسبي ارائه گردد با توجه به مباني نظري موجود، دو فرضيه بدين عبارت ارائه شد:1-ميزان آمادگي واکنش و رويارويي اجتماعات محله¬اي شهر سيرجان در برابر زلزله از تفاوت معناداري برخوردار است.2- بين ميزان آمادگي واکنش و رويارويي اجتماعات محله¬اي شهر سيرجان و وضعييت اقتصادي- اجتماعي رابطه وجود دارد. جهت آزمون فرضيه‌ها، مفهوم ظرفيت ذهني- نگرشي از طريق روش شاخص¬سازي، تکنيک-هاي AHP و SAW در قالب 14 معرف تعريف عملياتي شد. داده‌هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه و روش نمونه‌گيري خوشه‌اي،واز350 خانوار نمونه (بر حسب روش كوكران) بدست آمد واز طريق روش‌هاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن، واريانس يک‌طرفه وآزمون توكي تحليل شد. نتايج بررسي فرضيه اول نشان داد که محلات از نظر وضعيت بعد مذکور با يکديگر تفاوت معنادار ندارند و فرضيه دوم مبني بر رابطه ميزان آمادگي واکنش و رويارويي با وضعيت اقتصادي – اجتماعي تائيد مي‌شود.

متن کامل مقاله