عنوان
چيستي «شهر اسلامي»؛ بررسي ديدگاه‌ها و رويکردهاي متفاوت درادبيات فارسي زبان
نویسنده (گان)
بابائي سالانقوچ,احسان;مسعود,محمد
چکیده مقاله
«شهر اسلامي» مفهومي پيچيده، چند بعدي و ميان رشته‌اي است که نظام‌هاي علمي مختلف در پي معرفي و تبيين آن بوده‌اند و به تبع آن حجم قابل توجهي از ديدگاه‌ها و رويکردها در اين خصوص ارائه شده است، با اين وجود هنوز سوالات بسياري در خصوص ماهيت، چيستي و ويژگي‌هاي آن مطرح است. با توجه به اهميت اين «مفهوم» در پژوهش‌ها و تلاش‌هاي مرتبط با سازماندهي محيطي مناسب زيست اسلامي مسلمانان و در تبيين ماهيت «شهرسازي اسلامي»، مقاله حاضر بر آن است تا در بستري ميان‌رشته‌اي و با رويکردي کيفي، به تحليل و دسته‌بندي نظريه‌هاي مختلف مرتبط با آن در ادبيات فارسي زبان بپردازد. نتايج حاصل از پژوهش نظان مي‌دهد که به تبع گستردگي نظام‌هاي علمي دخيل در اين عرصه، نظريات و رويکردهاي متنوع و گاه متضادي در خصوص اين مفهوم ارائه شده که گرچه ارائه تعريفي مشخص از «شهر اسلامي» مبتني بر ادبيات فارسي زبان را مشکل مي‌نمايد، اما مي‌توان آن‌ها را ذيل هفت دسته اصلي طبقه‌بندي کرد که عبارتند از: شهر اسلامي به مثابه آرمانشهر، شهر اسلامي به مثابه واقعيت، شهر اسلامي به مثابه محصول (ماهيتي تبعي)، شهر اسلامي به مثابه موجوديتي متني، شهر اسلامي به مثابه ماهيتي منحصر به فرد، شهر اسلامي به مثابه ماهيتي فراکالبدي و شهر اسلامي به مثابه موجوديتي حقوقي.

متن کامل مقاله