عنوان
بررسي چشم انداز سيستم حمل و نقل اتوبوسراني بر اساس طرح جامع حمل و نقل (مطالعه موردي: سيستم اتوبوسراني بيرجند و حومه)
نویسنده (گان)
غلام پور,يدالله;احتشام,سعيده
چکیده مقاله
چكيده: با رشد و توسعه شهر نشيني که به واسطه پديده هاي مختلفي بوقوع مي پيوندد ، سلسله نيازهاي نو و به هم پيوسته اي هم ، شکل مي گيرد. امروزه استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي به ويژه اتوبوس يکي از مهم ترين وسايل مورد استفاده افراد مي باشد. هدف از اين پژوهش، بررسي کيفيت و کميت سيستم حمل و نقل اتوبوسراني شهر بيرجند با در نظرگرفتن ميزان پاسخگويي به انتظارات متنوع شهروندان مي باشد. در اين پژوهش از دو روش کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش شامل شهروندان، ناوگان و سيستم اتوبوس راني شهر بيرجند مي باشد.يافته هاي پژوهش حاکي از اين است که مطابق اطلاعات دريافتي از سازمان اتوبوسراني، اين شرکت در وضع موجود داراي 160 دستگاه اتوبوس در بخش هاي دولتي، خصوصي و تحت نظارت مي باشد، همچنين متوسط آمار جابجايي روزانه اتوبوسراني، حدود 66000 سفر است. با توجه به سهم برآورده شده براي اتوبوس درچشم انداز تعيين شده در افق سال 1396 (معادل 26%) ميزان سفرهاي انجام شده با اتوبوس در طول يک روز معادل 88000هزار خواهد بود که با در نظر گرفتن ضريب سفر به جابجايي معادل 6/1 براي انجام آن، جمع جابجايي روزانه توسط اتوبوسراني 140000هزار مي رسد که اگر عملکرد جابجايي يک دستگاه اتوبوس در روز 700 در نظر گرفته شود، تعداد اتوبوس مورد نياز فعال در روز 200 دستگاه و تعداد کل ناوگان اتوبوس در اين صورت معادل 240دستگاه مي باشد.نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، سيستم اتوبوسراني بيرجند و حومه در سال افق طرح با رشد 70% مواجه خواهد بود.

متن کامل مقاله