عنوان
توسعه پايدار و شهر اسلامي
نویسنده (گان)
تخم کاري,محمد
چکیده مقاله
يکي از آرزوهاي ديرينه انسان زندگي و زيستن در جامعه اي است که توام با طراوت و اينده اي بهتر است ، لذا تحقــق ان در بستر مکاني شهراسلامي مي تواند باشد و با توجه به اينکه يکي از مباحث مهم و اولويت هاي اول برنامه ريزي کشورها و مناطق مختلف جهان رويکردها و استراتژيک هاي توسعه پايدار شهري بوده ، و در مجموع نزديک به چهار پنجم از منابع جهان در شهرها که تنها يک پنجاهـم سطح زمين را اشغال کرده‌اند، به مصرف مي‌رسد. به همين دليل هر گونه تمهيدات پايداري جهان در گروه پايداري شهري است. و چنانچه بخواهيم پايداري در جوامع از حالت شعار به اهداف آرماني تبديل شود ، بايستي پايداري جامعه مشخص شود . و اين مقاله با هدف طرح و جمع بندي تعاريف شهر اسلامي وتوسعه پايدار و ويژه گي هاي مطلوب آنها و نيز جايگاه توسعه و دستيابي به آن از منظر متون ديني به رشته تحرير در آمده و نهايتا نظرات به صورت پيشنهاد ارائه شده است .

متن کامل مقاله