عنوان
جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در سبک زندگي
نویسنده (گان)
پارسايي,جواد
چکیده مقاله
بين معماري و شهرسازي با سبک زندگي رابطه عميقي وجود دارد. معماري و شهرسازي از مظاهر مهم تمدني محسوب مي شود. سيطره معماري مدرن بر جوامع مسلمانان سبب شد تا به تدريج سبک زندگي غربي نيز بر زندگي آنان سايه افکند. معماري و شهرسازي اسلامي در فضاي جهان بيني و فرهنگي اسلامي شکل مي گيرد و اساس اين معماري را اتصال به غيب و الهام الهي تشکيل مي دهد. معماري و شهرسازي اسلامي هم با سبک زندگي خود معمار در ارتباط است و علاوه بر اين داراي ويژگي هايي است که هرکدام از اين ويژگي ها زمينه شکل گيري و تقويت سبک زندگي اسلامي خانواده و افراد جامعه را فراهم مي کند. تاثير معنوي معماري بر انسان، وسعت خانه، پوشيدگي و حفظ حيا، کم هزينه و همگاني بودن، گسترش عرضي شهرها، مرکزيت مکان هاي مذهبي از جمله ويژگي هاي شهرسازي و معماري اسلامي است تاثير بسيار زيادي بر ترويج سبک زندگي اسلامي در خانواده و جامعه دارد که در اين نوشتار به تفصيل به آن پرداخته شده است.

متن کامل مقاله