عنوان
بررسي شاخص هاي امنيت کالبدي به منظور حضورپذيري زنان در فضاي شهري (نمونه موردي:بلوار سجاد مشهد)
نویسنده (گان)
شباني,محمد;ملکي نيا,مهران;احتشام,سعيده
چکیده مقاله
امنيت حقي بنيادين و پيش نياز ارتقاء رفاه و سلامت مردم است، در فرايند ادراك امنيت،جنسيت به عنوان مهم ترين عامل شخصيتي محسوب مي شود. امنيت يك فضا به كاربري هاي محاط كننده آن هم بستگي دارد. در اين مطالعه پس از بررسي مباني نظري، با توجه به جديد بودن موضوع، نمونه تجارب جهاني بررسي شده و در نهايت علاوه بر تعيين متغير هاي برنامه ريزي كاربري ، شاخص هاي لازم استخراج شده است كه شامل خوانايي فضا، دسترسي داشتن به امداد، نظارت بر فضا، ميزان آشنايي فضا و تامين امنيت شبانه شهري مي باشد.سپس مطابق رويكرد مشاركتي، پرسشنامه هايي با حجم آماري 50نفري ميان زنان توزيع شده است.محدوده مطالعه ميداني بخشي از مركز شهر مشهد (خيابان سجاد) است. سپس داده هاي خام دسته بندي شده و با استفاده از نرم افزارExcel تحليل شده اند.براي سنجش فرضيه اصلي تحقيق: به نظر مي رسد بين ميزان تنوع كاربري ها و فعاليت هاي شهري در فضاي عمومي محدوده مطالعاتي، با افزايش ميزان امنيت زنان رابطه اي مستقيم وجود دارد. سپس شاخص هاي مؤثر در برنامه ريزي كالبدي و احساس امنيت زنان در فضاي مورد مطالعه در قالب سوالات جداگانه اي سنجيده شدند و حيات شبانه فضاي مورد مطالعه بررسي و جمع بندي و پيشنهادات لازم ارائه شده است.

متن کامل مقاله