عنوان
بررسي و ارزيابي راهبرد توسعه شهري (CDS) در شهر قوچان بر پايه تکنيک swot
نویسنده (گان)
غلامزاده,مرتضي;هدايتي,حسن
چکیده مقاله
گذر از برنامه‌ريزي اقتدار محور به برنامه‌ريزي مشارکت محور باهدف تعريف روشني از آينده شهر براي ساکنان شهري عملاً پويايي محيط شهري را سبب مي‌شود. اين امر در شهرهاي کشورهاي درحال‌توسعه که با پيچيدگي و گستردگي تغييرات سياسي و اقتصادي روبه‌رو هستند از يک‌سو و ناکارآمدي طرح‌هاي توسعه شهري از سوي ديگر موضوع را حائز اهميت مي‌کند. در پاسخ به ناکارآمدي‌هاي به وجود آمده و کاهش کيفيت و پويايي در شهرهاي اين کشورها، رويکرد جديدي تحت عنوان (استراتژي توسعه شهري) توسط (ائتلاف شهرها) به وجود آمده است. در اين مقاله با استفاده از تلفيق مدل راهبرد توسعه شهري CDS و همچنين آناليز SWOT، سعي شده است جايگاه شهر قوچان به لحاظ برخورداري از شاخص‌هاي مدل CDS به‌دست‌آمده و استراتژي‌هاي متناسب با اين جايگاه ايجاد گردد. قرارگيري شهرستان قوچان در فاصله 140 کيلومتري مشهد مقدس با پيشينه تاريخي و راه‌هاي ارتباطي گسترده موقعيت ويژه‌اي به اين شهر داده است. براي دستيابي به اهداف تحقيق، روش توصيفي_تحليلي و براي تجزيه‌وتحليل اطلاعات از نرم‌افزار spss استفاده‌شده است. ازاين‌رو پرسشنامه‌اي به حجم نمونه‌اي برابر با 380 نفر از افراد درگير در امور شهري و همچنين تعداد 50 نفر از کارشناسان و متخصصان سازمان‌هاي اداره‌کننده شهر قوچان تکميل شد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد که شهر قوچان در بدترين وضعيت يعني در حالت تدافعي قرارگرفته است.

متن کامل مقاله