عنوان
ارزيابي و رتبه بندي شهرهاي سيستان و بلوچستان از لحاظ مکانيابي مراکز بهداشتي- درماني با توجه به اصول پدافند غير عامل
نویسنده (گان)
منوچهريان,حسين ;علي صوفي,ام البنين
چکیده مقاله
هدف راهبردي از ايجاد مراکز بهداشتي – درماني با رويکرد پدافند غيرعامل مهيا كردن بستر عملياتي و تاكتيكي مناسب براي تحقق اقدامات پيشگيري، آمادگي و مقابله در بحران‌هاي مختلف به عبارت ديگر تاكتيك پذير نمودن سيستم مديريت بحران شهر مي‌باشد. با توجه به اين موضوع انتخاب مكان مناسب براي استقرار اين مراکز، مطالعه و بررسي همه جانبه اي را مي‌طلبد زيرا احداث مراکز مذكور در موقعيت‌هاي مناسب، سبب افزايش كارايي و بهره وري بيشتر آن در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر به خصوص در شرايط بحراني مي‌باشد. در اين راستا هدف پژوهش حاضر ارزيابي و رتبه بندي شهرهاي سيستان و بلوچستان از لحاظ مکانيابي مراکز بهداشتي- درماني با توجه به اصول پدافند غير عامل مي باشد. روش تحقيق توصيفي تحليلي و مبتني بر مطالعات کتابخانه¬اي، اسنادي و با توجه به نوع تحقيق از مطالعات ميداني و پرسشنامه استفاده مي گردد و براي تجزيه و تحليل اطلاعات از مدل¬SAW استفاده خواهد شد که نتايج نشان مي دهد: A5> A2> A4>A6>A1>A3 شهر زاهدان در تبه اول و خاش در رتبه ششم قرار مي¬گيرد.

متن کامل مقاله