عنوان
بررسي نقش بازارهاي سنتي در سازمان فضايي و ساختار کالبدي شهر ايراني – اسلامي نمونه موردي: بازار سرشور مشهد
نویسنده (گان)
کوشا,پريسا
چکیده مقاله
يکي از فضاهاي عمومي در شهرهاي تاريخي ايران و شهرهاي مسلمانان که يکي از وجوه مطلوب تعاملات اجتماعي در آنها رخ مي دهد، بازار است. بازارهاي سنتي ايران با سابقه کهن خود در کنار جنبه اقتصادي از نقش فعال اجتماعي نيز برخوردار بوده اند و در بسياري از شهرهاي کشورمان مي توانيم همجواري عناصر شاخص مذهبي و فرهنگي را با بافت بازار مشاهده کنيم. به اين صورت که بازار به صورت همزمان يک محور مهم ارتباطي، اقتصادي و فرهنگي شهر بود و نقش و منزلت مهمي در حيات اجتماعي شهر داشت. با بررسي بازارهاي سنتي به اين نتيجه مي رسيم که بسياري از خصوصيات فضاهاي به دست آمده از آنها، ويژگي هايي هستند که در طراحي فضاهاي شهري جديد به دنبال ايجاد آن هستيم.

متن کامل مقاله