عنوان
نقش شهرداري ها در توسعه فضاهاي شهري به سبک ايراني اسلامي (نمونه موردي: شهرداري منطقه يازده مشهد)
نویسنده (گان)
برهاني,محمود;پنجه باشي,سميرا
چکیده مقاله
در پژوهش حاضر،تلاش گرديده تا عوامل تاثيرگذار بر نحوه شکل گيري شهرهاي ايراني اسلامي و تاثير و اهميت دين مبين اسلام بر فضاهاي شهري و همچنين بر معماري شهر مقدس مشهد، مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.اين مقاله در محله آزادشهر واقع در محدوده شهرداري منطقه يازده مشهد و به روش مشاهده و مصاحبه به انجام رسيده است. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که پنج اصل معماري اسلامي (مردم واري، پرهيز ازبيهودگي، نيارش، خودبسندگي، درونگرايي)در محله آزادشهر در وضعيت نامطلوبي به سر مي برند و کالبد ابنيه،بدون توجه به تاريخچه و هويت سرزمينمان، به سوي مدرنيته پيش مي رود. در اين ميان مديران و کارشناسان شهرداري منطقه يازده بايد با تدابير ويژه خود به اصول معماري اسلامي پرداخته و گامي در راستاي توسعه فضاهاي شهري به سبک ايراني اسلامي بردارند. همچنين نتايج حاکي از آن است که وجود چنين تغييراتي در يک فضاي شهري مي تواند موجب جذب بيشتر و ماندگاري شهروندان در آن فضا گردد.

متن کامل مقاله