عنوان
توسعه شهري پايدار و مساله ¬حاشيه نشيني
نویسنده (گان)
قادرزاده,هيرش
چکیده مقاله
حاشيه نشيني داراي ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است و پيامد هاي فردي و اجتماعي بسياري دارد.حاشيه نشيني اکنون به يک مساله اجتماعي بسيار مهّم ايران تبديل شده است. هدف اصلي اين پژوهش ((بررسي علل و پيامدهاي حاشيه نشيني و ارائه راهکارهاي مديريتي آن)) مي باشد. پژوهش حاضر از نوع پيمايشي و اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شده است. جامعه آماري اين تحقيق را حاشيه نشينان شهر بانه تشکيل مي دهند که تعداد آن ها در سال1392، بالغ بر 25000 نفر بوده است و از آن تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه با فرمول کوکران، با استفاده از شيوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله‌اي انتخاب شدند. داده‌هاي گردآوري شده، به کمک نرم افزار SPSS پردازش و در دو سطح توصيف و تبيين با استفاده از آزمون همبستگي اسپرمن تجزيه و تحليل شدند. آزمون فرضيات نيز بيانگر آن بود که بين جاذبه ها و دافعه هاي اقتصادي، جاذبه ها و دافعه ها اجتماعي- فرهنگي، پايگاه اقتصادي - اجتماعي، ميزان محروميت نسبي، انحرافات اجتماعي، ميزان تحصيلات، مصرف رسانه، کار کودکان و مشارکت اجتماعي با حاشيه نشيني رابطه معني داري وجود دارد. در بخش پاياني مقاله، دلالت¬هاي يافته ها و نتايج تحقيق در جهت تعديل پيامدهاي حاشيه نشيني در بعد توانمندسازي و ارتقاء ساکنان مناطق حاشيه نشين مورد بحث قرار گرفته است.

متن کامل مقاله