عنوان
بررسي نقش کميسيون ماده 7 قانون حفظ وگسترش فضاي سبزدرپيشگيري از تخريب فضاي سبز درمواجهه با ساخت وسازهاي شهري
نویسنده (گان)
وطن پرست,مهدي;معرفتي,حسن ;لطفعلي نيا,سهيلا
چکیده مقاله
امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز مؤثر و درختان قابل مقايسه نيست . اهميت و نقش درختان شهري در حيات شهرها و پايداري آنها و تأثيرات فيزيکي و طبيعي آن در سيستم شهر و بازده بهاي مختلف اکولوژيکي ،اقتصادي و اجتماعي آن انکار ناپذير است. کلانشهر مشهد به عنوان دومين شهر ميليوني کشور در طي چند دهه اخير رشد فزاينده اي داشته است. گسترش روزافزون ساخت وسازهاي شهري و به تبع آن احتمال قطع بي رويه درختان موجب شده است نيازهاي روحي و جسمي شهروندان به درختان و کارکرد مهم آنها در زندگي شهري ناديده گرفته شود. که مي توان اين موضوع را از مشکلات عمده اکثر کلانشهرها از جمله شهر مشهد دانست. روش تحقيق دراين پژوهش توصيفي- تحليلي مي باشد که سعي شده است عملکرد و نقش کميسيون ماده 7 قانون حفظ وگسترش فضاي سبز در پيشگيري از تخريب فضاي سبز در مواجهه با ساخت و سازهاي شهري مورد بررسي قرار بگيرد.که دراين راستا نخست به بررسي تعاريف و مفاهيم و سپس به بررسي نحوه کار ، عملکرد و نقش کميسيون ماده هفت قانون مذکوردر جلوگيري از تخريب فضاي سبز درکلانشهر مشهد پرداخته مي‌شود. و نهايتاً در پايان راهکارهاي مناسب پيشنهادي مؤثر درجهت جلوگيري از قطع درختان و رعايت قانون مذکور بيان مي گردد.

متن کامل مقاله