عنوان
شناسايي مسيرهاي پياده روي شهري با روش شبکه ترکيبي (fuse grid ) نمونه موردي منطقه 12 شهر مشهد
نویسنده (گان)
طاهراسمعيلي ,الهام ;مينويي,شهرام
چکیده مقاله
شبکه بندي خيابان ها در طي دوران متوالي در دنيا شکل گرفتندودر طي سالهاي اخير دچار تغيير و تحولاتي شدند که شهرها را با مشکلاتي روبرو کرده واين مسئله ذهن بسياري از شهروندان و بويژه طراحان را به خود درگير کرده است. اساس کار اين پژوهش، طراحي و امکان سنجي الگوهاي مختلف شبکه ي خيابان که در طول چند دهه گذشته و همچنين مطالعات انجام گرفته در اختصاص با شبکه هاي شهري با روش فيوزگريد است که بسيار تازه پا به جامعه شهرسازان گذاشته است متمرکز ميشود ،هدف از انجام پژوهش بررسي مختصري به نمونه هايي است که در سراسر جهان انجام شده، مانند آنهايي که الگوي کاربري زمين توسط الگوهاي خيابان تحت تاثير قرار گرفته اند و اينکه چگونه اين الگو ها جامعه ي آنها را شکل داده است . نتيجه اتخاذ شده از انجام پژوهش به طور مشخص بر روي طراحي Fused Grid و چگونگي تأثير آن بر حوزه طبيعي و نيز امکان انطباق آن با منطقه 12 شهر مشهد است .

متن کامل مقاله