عنوان
ارزيابي و تحليل سکونت گاه‌هاي غيررسمي با تاکيد بر مسکن (چالش‌ها و راهبردها) مطالعه موردي: محله‌ي قاسم‌آباد شهر زاهدان
نویسنده (گان)
احمدي,زهرا;ريگي,عبدالغفور;شيراني,شمسي
چکیده مقاله
اسکان غيررسمي به عنوان يك چالش عمده‌ي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيره، دامن‌گير بسياري از شهرهاي جهان به ويژه كلان‌شهرهاي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مي‌باشد. شهر زاهدان نيز به عنوان يکي از شهرهاي بزرگ کشور با پديده اسکان غيررسمي مواجه بوده، به گونه اي که هم اکنون حدود يک سوم جمعيت آن در سکونتگاه هاي غيررسمي زندگي مي‌کنند. يکي از سکونتگاه‌هاي غيررسمي زاهدان که در سال‌هاي اخير به شدت رشد داشته، محله‌ي قاسم‌آباد است. عوامل شکل گيري محله ارزان بودن زمين، ساخت و سازهاي آسان و مهاجرت روستائيان از شهرهاي اطراف مي‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت شرايط و ويژگي‌هاي کمّي و کيفي مسکن و دلايل شکل گيري و هم چنين امکان سنجي راهبرد ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي در اين محله بوده تا زمينه‌هاي کاهش آسيب‌هاي کالبدي - اجتماعي آن فراهم گردد. اين تحقيق به لحاظ نوع کاربرد توسعه‌اي و روش تحقيق حاکم بر آن توصيفي- تحليلي است که داده هاي تحقيق بر اساس روش نمونه‌گيري تصادفي منظم و مطالعات ميداني در سطح محله اخذ و با استفاده از مدل SWOT به ارزيابي مسکن در قاسم آباد پرداخته شده است. در مجموع نتايج پژوهش حاکي از پايين بودن سطح استاندارد شاخص‌هاي مسکن در محله‌ي قاسم‌آباد نسبت به شهر زاهدان است. با توجه بررسي‌هاي صورت گرفته، مهم‌ترين راهبرد جهت ساماندهي اسکان غيررسمي و مسکن نابهنجار در محله‌ي قاسم‌آباد رويکرد اصلاح‌طلبانه و توانمندسازي ساکنين، مرتفع ساختن مشکل مسکن و پايداري محيط زندگي ساکنين محله پيشنهاد مي‌گردد.

متن کامل مقاله