عنوان
نقش قوانين و مقررات در ترافيک و حمل و نقل شهري
نویسنده (گان)
مريدي,مرضيه
چکیده مقاله
در اين مقاله به شناخت شبکه راههاي شهري براي دسترسي کوتاه ، پياده روها و براي دسترسي بلند، سواره روها و ضوابط آنها ، در واقع نقش قوانين و مقررات در ترافيک و حمل و نقل شهري پرداخته ميشود . هدف از تصويب قوانين و مقررات ترافيكي تضمين حركت آرام و ايمن استفاده كنندگان از معابر مي باشد و عابر پياده بعنوان يكي از اجزاء عبور و مرور از اركان اصلي ترافيك مي باشد که بر اساس بررسي هاي انجام شده مي توان گفت رفتار رانندگان و عابرين پياده در محلهاي چراغهاي راهنمايي ، خط كشي عابر پياده و مسيرهاي هم سطح مخصوص عبور عابرين پياده مربوط به هم است كه ناشي از عدم رعايت مقررات و قوانين از طرف رانندگان و عدم توجه عابرين پياده مي باشد . در اين مقاله سعي بر شناخت برخي از قوانين و مقررات مربوط به ترافيک و حمل و نقل شهري و همچنن کاربرد آنها و نيز نحوه ي ساخت گذربندي ها و مسائلي از اين دست مي باشد که اساس کار گردآوري اطلاعات و ذکر مثال در اينگونه قوانين و مقررات ترافيکي و حمل و نقل شهري مي باشد . چگونگي تنظيم و نوع تأسيسات عبور پياده ها، به حجم و سرعت ترافيک موتوري و همچنين ميزان آمد و شد پياده ها از عرض خيابانها بستگي دارد . براي ايمني و تنظيم عبور پياده ها بايد از خط کشي، تابلو، چراغ راهنما، چراغ مخصوص پياده ها، روگذر يا زيرگذر و نرده کشي استفاده شود .

متن کامل مقاله