عنوان
جايگزيني شاخص دسترسي برگرفته از عدالت فضايي به جاي سرانه در سنجش وضعيت پارک ها
نویسنده (گان)
کيوانلو,اسماعيل;ابراهيمي ثاني,عماد;حاصل طلب,محسن
چکیده مقاله
پيچيدگيهاي دهه هاي اخير تنها در تغيير نياز هاي ذاتي بشر ناتوان مانده است. نياز به گذران فراغت در فضاي اجتماعي و محيط سبز پالايش گر زيستي در برخورد با شرايطي که اکنون در هم تنيده و سرعت افزا ابعاد زندگي انساني را در بر مي گيرد. منطقه 7 شهرداري مشهد به عنوان بزرگترين منطقه و ورودي اصلي شهر که سالانه حجم زيادي مسافر را علاوه بر ساکنانش در خود جاي داده است ، بسيار ضروري و داراي اهميت تر از هر جاي ديگري به فضاهاي باز و عمومي نيازمنداست تا به وسيله آن آسايش و آرامش را به جريان زندگي هبه کند. در اين مقاله با استفاده از روش هاي نرم افزاري و همچنين توزيع پرسشنامه در سطح منطقه که بيشترين سرانه فضاي سبز شهري را داراست ، چگونگي دسترسي ساکنان از پارک هاي محلي مورد کنکاش قرار گرفته ، حال آنکه نگاه مردم با اعداد سرانه متفاوت است.

متن کامل مقاله