عنوان
نقش مسيرهاي دوچرخه در توسعه پايدار شهري
نویسنده (گان)
علي آبادي,طيبه;هاتفي فرجيان,فرشته
چکیده مقاله
هرگونه برنامه ريزي براي شهرها مي¬بايست در چارچوب توسعۀ پايدار صورت پذيرد. در برنامه ريزي از ديدگاه توسعه پايدار براي شهر، بايد سامانۀ حمل و نقل نيز به گونه¬اي طراحي شود که با ملاک¬هاي توسعه پايدار هماهنگي داشته باشد. امروزه دوچرخه و نحوه استفاده از آن، براي حل مسائل پيچيده حمل و نقل شهري کاربرد گسترده¬اي يافته و لزوم توجه روزافزونِ جوامع پيشرفته، باعث طراحي مسيرها و ايجاد تمهيدات ويژه جهت اين وسيله نقليه مفيد شده است؛ زيرا سرعت جابجايي با دوچرخه معمولا چندان کمتر از سرعت جابجايي با اتومبيل نيست. در اين مقاله ضمن شناخت موانع موجود در امر دوچرخه سواري، اين شيوه حمل و نقل مورد بررسي قرار گرفته و علل گرايش يا عدم گرايش شهروندان به استفاده از آن، راهکارهاي بهبود وضعيت و تاثيرات آن بر بهبود شاخص¬هاي پايداري شبکه حمل و نقل مورد بررسي قرار مي¬گيرد؛ تا در جهت توسعه حمل و نقل انسان محور پيشنهاداتي ارائه گردد.

متن کامل مقاله