عنوان
بهره گيري از الگوي ذهني کودکان در تدوين چشم انداز شهرهاي جديد مطالعه موردي : تدوين چشم انداز شهر جديد فولادشهر اصفهان
نویسنده (گان)
کوچکيان,ميلاد;قاسمي,ساسان;صميمي,علي
چکیده مقاله
به تصوير کشيدن آينده اي مطلوب و ايده آل يک شهر در قالب چشم انداز سازي از کليدي ترين مراحل تدوين سند راهبردي شهرهاي جديد است. چشم انداز، آينده واقع گرايانه ، قابل تحقق و جذاب و بيان صريح سرنوشتي است كه بايد بسوي آن حرکت کرد . چشم انداز، هنر ديدن ناديدني ها است. به بياني ساده تر، چشم انداز شهر، وضعيت آينده شهر را تشريح مي كند. هدف از اين پژوهش ارائه تجربه اي جديد در فرآيند چشم اندازسازي و به تصوير کشيدن آينده مطلوب شهرهاي کوچک با استفاده از الگوي ذهني کودکان شهر است. با هدف به تصوير کشيدن آينده مطلوب و به نوعي ايده آل از شهر جديد فولادشهر از ديد کودکان فولادشهري مسابقه اي در نمونه آماري دبستان و راهنمايي احسان و مدرسه راهنمايي گلشن فولادشهر برگزار گرديد و کودکان فولادشهري، آينده فولادشهر خود را نقاشي کشيدند. بيش از صد عدد نقاشي در اين مسابقه جمع آوري شد و توسط مشاوران روانشناس و جامعه شناس با استفاده از تکنيک تحليل محتوي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

متن کامل مقاله