عنوان
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري با استفاده از مدل تحليلي SWOT ( نمونه موردي قلعه وکيل آباد )
نویسنده (گان)
کوثر,فائزه;فرهاديان,حسين ;امينيان,امير احمد;علي اکبرزاده,حانيه
چکیده مقاله
شهر مشهد ، به عنوان يک کلانشهر و هم به عنوان پايتخت معنوي کشور ، از عملكردهاي گوناگوني برخوردار است. نوسازي و مداخله در بافت مركزي اين کلانشهر مذهبي ، به دليل حساسيت هاي مذهبي و وجود زائرين در برخي از اين بافت هاي فرسوده به ويژه اطراف حرم رضوي بسيار مخاطره آميز، زمان بر، پيچيده و حساس است اين موضوع در سالهاي اخير بيشتر مورد توجه برنامه ريزان و طراحان شهري قرار گرفته است . مداخله در بافت فرسوده شهر مشهد ، مسير بهسازي و نوسازي آن را فراهم ساخته و با اجراي پروژة نوسازي يا بهسازي در گوشه اي از اين بافت، موجب سرايت امواج نوسازي و بهسازي به ساير بافت هاي فرسوده شهر مي شود . ليکن در سالهاي گذشته به علت اهميت بافت فرسوده اطراف حرم مطهر نگاه ويژه تري به اين بافت شده است و بافت هاي فرسوده در قسمت هاي ديگر شهر مورد استقبال کمتري قرار گرفته است . هدف از تهيّه اين پژوهش ، ارائه » راهبردهاي بهسازي و نوسازي در بافت فرسوده قلعه وکيل آباد مشهد بوده که با روش نوصيفي تحليلي انجام گرفته است در اين تحقيق، اطلاعات مورد نظر به صورت، مشاهده ، مطالعه مستندات و تکميل پرسشنامه خانوار جمع آوري گرديد و براي تحليل آنها، از مدل SWOT استفاده شده است. بوسيله يافته ها و نتايج بدست آمده، استراتژي هاي مختلف جهت حداکثر نمودن قوت ها و فرصت ها و و حداقل نمودن ضعف ها و تهديد ها ارائه گرديد .

متن کامل مقاله