عنوان
رويکرد تحليلي بر ساختار و هويت شهرسازي ايران – اسلامي (از ديدگاه توسعه پايدار شهري)
نویسنده (گان)
حسين زاده,نعمت;اوهاني زنوز,نبي;قربانلو,حسن;بابائي,کاوس
چکیده مقاله
موضوع توسعه پايدار با الگوهاي کهن اسلامي ايراني از جمله مباحث مهم در معماري و شهرسازي است، كه بخشي از توليدات دانش بنيان مجامع علمي ايران و جهان را به خود معطوف ساخته است لذا شهر به عنوان بستري ريشه دار و در ارتباط با زندگي مردم جامعه، نمايانگر انديشه هاي تمدن هر ملتي است و در واقع انسان امروزي را با پيشينه و ريشه هاي فرهنگي و اجتماعي خويش آشنا مي سازد. معماري کهن سرزمين ايران، زنجيره اي به هم پيوسته از تجربيات و ارزش هايي است که سينه به سينه از هزاران سال پيش تاکنون توسط هنرمندان، معماران، شهرسازان و مردم اين سرزمين استمرار يافته است. مقاله حاضر بر اساس اسناد و مطالعات کتابخانه اي تهيه شده است و هدف آن بررسي بررسي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي و مقايسه آن با اصول توسعه پايدار شهري است تا مشخص کند که معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي با توسعه پايدار همخواني دارد يا خير؟ همچنين توجه به ابعاد زيست محيطي در طراحي فضاي شهري باتوجه به معماري و شهرسازي سنتي ايران اسلامي و بررسي و دستيابي به تمايز و ويژگي هاي مشترک بين اين دو مقوله در اجرايي نمودن معماري و شهرسازي پايدار مي باشد که با روش توصيفي و تحليلي اين اهداف را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.

متن کامل مقاله