عنوان
بررسي نقش افزايش سطح کيفيت محيط در مديريت خلاق فضاهاي شهري به منظور ارتقاي سطح تعاملات اجتماعي
نویسنده (گان)
مويدي,محمد;خيرالدين,رضا
چکیده مقاله
رويکرد نوين شهر خلاق در عرصه برنامه ريزي و مديريت شهرها نگرش اثرگذار و جديدي را در حوزه مديريت شهري پيشنهاد مي کند. اين رويکرد با تأکيد بر تقويت و بازسازي فرهنگ محلي، هويت شهري و تقويت سطح کيفيت محيط زندگي، به دنبال پويايي و رشد هدفمند شهرها مي باشد. لذا برآن است تا با بهره گيري از مديريتي خلاق و نوآورانه، روند عبور از شهرنشيني به شهروندمداري را با افزايش مشارکت مردم تسريع بخشد. در اين رويکرد، شهر براي شهروند بسان مکاني است که مي تواند ظرفيتهاي شخصي و پنهانش را هوشمندانه از بالقوه به بالفعل تبديل و فرصت بروز خلاقيت و نوآوري هايش را داشته باشد. تحقق اين موضوع را مي توان همان آشکارسازي «سرمايه اجتماعي» نهفته در شهرها دانست که با خود اعتماد ، مشارکت و همبستگي اجتماعي را به همراه داشته و اداره هرچه بهتر شهرها را ميسر مي سازد. يکي از بسترهاي مطلوب تحقق مديريت خلاق شهري، «فضاهاي عمومي شهري» هستند. اين فضاها با توجه به ماهيت عمومي و مدني¬شان، يکي از عناصر اثرگذار شهري به شمار مي آيند. چرا که علاوه بر ساختار شکلي، بر محتواي اجتماعي شهر نيز تأثيرات بسزايي دارند. متأسفانه در حال حاضر فضاهاي عمومي بر خلاف تعاريف ارائه شده، از کيفيت مطلوبي براي تقويت تعاملات اجتماعي برخوردار نيستند. لذا اين موضوع با توجه به وضعيت شهرهاي امروزي ضرورت انجام اين مطالعه را دوچندان کرده است. هدف از نگارش اين مقاله که در نوع خود تازگي خاصي دارد، رسيدن به مفهومي است که در آن تأکيد بر تقويت فضاهاي عمومي شهري و افزايش هدفمند حضور شهروندان در عرصه زندگي اجتماعي به منظور بهره¬گيري از ظرفيت¬هايشان براي حل مسائل شهري مي¬باشد. مقاله با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و انجام مطالعات کتابخانه¬اي با مرور ادبيات مورد نظر و همچنين ارتباط منطقي ميان مفاهيم مرتبط با موضوع به اين نتيجه دست يافته است که، شهر خلاق با در برگيري مؤلفه هايي چون «تمرکز»،«تنوع» و «پويايي و تحرک» به دنبال آن است تا زمينه حضور و مشارکت شهروندان را با هدف بروز ظرفيتها و توانمندي هايشان را تحت عنوان خلاقيت فراهم کند. بررسي¬هاي صورت گرفته در اين پژوهش نشان دهنده آن است که فضاهاي عمومي شهري به عنوان مطلوب¬ترين بستر اجتماع انساني فارغ از هرگونه محدوديت با توجه به ويژگيها و مزايايي که براي شهر دارا هستند، مي توانند با افزايش سطح تعاملات اجتماعي حرکت به سوي ايجاد جامعه اي پايدار و مدني را محقق سازند. اين موضوع با تقويت سرمايه اجتماعي در محيطهاي شهري اين فرصت را در اختيار مديريت شهري قرار خواهد داد تا با تقويت مشارکت خلاقانه شهروندان، از توانمنديهاي آن بهره ببرد. لذا فضاهاي عمومي در صورت دارا بودن شرايط محيطي و کيفي مطلوب، خواهند توانست با تقويت تعاملات اجتماعي بستر مناسبي را براي حرکت به سوي شهري خلاق را به وجود آورند. براين اساس با توجه به اهميت کيفيت فضاهاي عمومي در تشويق شهروندان براي حضور فعالانه و خلاقانه در محيط، توجه به ايجاد تمرکز، تنوع و تحرک در فضاي شهري را با توجه به چهار مؤلفه کالبدي-فضايي، زيبايي شناختي و بصري، ادراکي-احساسي و زيست محيطي را دوچندان مي کند. در انتها نيز پيشنهادها و راهکارهايي نيز در خصوص ارتقا سطح کيفي فضاهاي عمومي شهري به منظور دستيابي به شهري خلاق ارائه مي شود.

متن کامل مقاله