عنوان
مقايسه تطبيقي روش¬هاي بهسازي و نوسازي بافت¬هاي فرسوده با روش¬هاي ساماندهي مناطق اسکان غيررسمي (نمونه موردي: شهر مشهد)
نویسنده (گان)
محرري,مهدي;محمدي,محمود;اصغري,مرتضي
چکیده مقاله
يکي از چالش¬هايي که شهرهاي امروز ايران و به خصوص کلان¬شهرها با آن روبه¬رو هستند، موضوع بافت¬هاي فرسوده است. هدف از ارائه اين پژوهش مقايسه بين روش¬هاي بهسازي و نوسازي بافت¬هاي فرسوده داخل شهر که فاقد ميراث ويژه تاريخي-فرهنگي هستند با مناطق اسکان غيررسمي که در حاشيه شهرها هستند، مي¬باشد. همچنين اين مقاله به بررسي روش¬هاي بهسازي و نوسازي در بافت¬هاي فرسوده پرداخته و با نگاهي اجمالي بافت¬هاي فرسوده و مناطق غيررسمي شهر مشهد را مورد کندوکاو قرار مي¬دهد. بافت فرسوده¬ي فاقد ميراث ويژه تاريخي-فرهنگي با مناطق اسکان غيررسمي شباهت¬ها و تفاوت¬هايي دارند که بيشتر اين شباهت-ها در بعد کالبدي بافت¬هاست، مسائلي همچون ريزدانگي، کم عرض بودن معابر و ناپايداري و فرسودگي ابنيه، روش¬هاي مشترکي را براي بهسازي و نوسازي به وجود آورده است، اما تفاوت¬ها به پيدايش و شکل-گيري اين بافت¬ها برمي¬گردد، مواردي همچون نبود امکانات کلان¬شهرها و توسعه نيافتگي در روستاها و شهرهاي کوچک. در اين تحقيق با استفاده از تکنيک¬هاي مشاهده، تحليل محتوا و تحليل گرافيکي داده¬هاي مورد نياز جمع¬آوري و تحليل شده¬اند. براي بهسازي و نوسازي مناطق حاشيه شهرها و يا اسکان غيررسمي مي¬توان با استفاده از سياست¬هاي کلان کشوري گام¬هاي اساسي و موثري را برداشت و توجه اصلي را معطوف پديده مهاجرت به کلان¬شهرها نمود و با اصلاح و امکانات بخشي به مبدا مهاجرت¬ها، کمک به حل موضوع به صورت ريشه¬اي نمود. براي اصلاح بافت¬هاي فرسوده داخل شهر نيز مي¬بايست با اصلاح اقتصاد و قدرت بخشيدن به توان مالي خانوارها و تدوين سياست¬هاي تشويقي به بهسازي و نوسازي اين بافت¬ها پرداخت. عناوين اصلي مقاله پس از ذکر مقدمه¬اي عبارتند از: علل پيدايش بافت¬هاي فرسوده و مناطق اسکان غيررسمي، مقايسه بافت¬هاي فرسوده و مناطق اسکان غيررسمي، مقايسه روش¬هاي بهسازي، نوسازي و ساماندهي در بافت¬هاي فرسوده و مناطق اسکان غيررسمي و در خاتمه نتيجه¬گيري و پيشنهادات.

متن کامل مقاله