عنوان
بازشناخت رويکردهاي نظري به هويت شهري و حفظ هويت
نویسنده (گان)
آقاعليخاني,سميه;بغدادي,آرش
چکیده مقاله
هويت از موضوعات بحث برانگيز معماري و شهرسازي عصر حاضر مي باشد. ضرورت دستيابي به معماري و شهرسازي با هويت، موضوعي است که نه تنها در ايران بلکه در بسياري از کشورهاي جهان در راستاي پاسخي به نيازهاي معنوي انسان ها مطرح شده است. لذا براي دستيابي به اين مهم لازم است تا به بررسي نظرات انديشمندان اين موضوع پرداخته شود، در اين ميان صاحبنظران گوناگون با رويکردهاي متفاوتي اين مقوله را مورد بحث و بررسي قرار داده اند. پژوهش حاضر به منظور ارزيابي نظرات متفکران مرتبط با هويت شهري به روش مطالعه اسنادي انجام گرفته، استنتاج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که ديدگاه هاي ارائه شده در ارتباط با اين موضوع در بسياري موارد واجد جنبه هايي مشترک بوده اند و معتقدند که هويت در محيطي تجلي مي کند که ارتباط منطقي و احساس تعلق خاطر بين فرد و محيط زندگي اش شکل گرفته باشد و خط مشي اکثريت آن ها براي حفظ هويت تأکيد بر بهسازي و نوسازي شهري، حفظ تار و پود کهن – تاريخي در کنار دگرگوني هاي کالبدي فضايي شهر مي باشد.

متن کامل مقاله