عنوان
بررسي مزايا و معايب احداث تونل مشترک تاسيسات شهري نمونه موردي: شهر مقدس مشهد))
نویسنده (گان)
بصيرت,فاطمه
چکیده مقاله
زير ساخت ها و تاسيسات شهري از اجزا مهم هر شهر محسوب مي شوند و در شهر هاي گسترده ي امروزي به عنوان شريان هاي حياتي شهر شناخته مي شوند. امروزه زيرساخت ها و تاسيسات به عنوان پايه و ستون در فرايند توسعه شهرها و ايجاد شهرهاي جديد مطرح بوده و در صورت استفاده بهينه از آن مي توان توسعه شهرها را در ابعاد مختلف از جمله اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و از همه مهمتر زيست محيطي داشته باشيم. در همين راستا اتخاذ يک رويکرد مناسب براي توسعه و بهبود زيرساخت ها و سيستم خدمات رساني شهري که همسو با هريک از مولفه هاي توسعه پايدار است،ضروري است. احداث تونل مشترک تاسيسات شهري اقدامي در جهت توسعه پايدار شهري است. زير ساخت‌هاي پنج‌گانه آب، برق، گاز، تلفن و مخابرات و بعضاً سيستم فاضلاب در داخل تونل تاسيسات مشترک شهري قرار مي‌گيرند که نقش موثري در ساماندهي نظام مديريت زير ساخت‌هاي شهري، صرفه جويي در هزينه‌هاي زير ساختي، تامين ايمني، افزايش زيبايي بصري و کاهش ميزان آلودگي بصري موجود خواهد داشت.در اين مقاله با تاکيد بر کلانشهر مشهد، به بررسي مزايا و موانع احداث تونل مشترک تاسيسات پرداخته شده است. نوع تحقيق کاربردي و روش تحقبق توصيفي-تحليلي است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که احداث تونل مشترک تاسيسات راه حلي مدبرانه در جهت تجميع خدمات شهري و سهولت در تعمير و نگهداري آنها و يک انتخاب مطلوب و به صرفه در امر خدمات رساني شهري است. در اين راستا با کسب تجربه و تبادل اطلاعات با گروه هاي متخصص داخلي و خارجي مي توان مراحل پيشرفت را سريع تر طي کرد.

متن کامل مقاله