عنوان
اولويت سنجي ايستگاه هاي خط يک قطار شهري مشهد مقدس جهت برنامه ريزي (TOD)
نویسنده (گان)
موسي خاني,کامران ;دهقان تنها,محمد حسن
چکیده مقاله
برنامه ريزي حمل و نقل شهري فرآيندي است که به تصميم گيري درباره سياست هاو برنامه هاي حمل ونقل منجر مي شود.هدف از برنامه ريزي حمل ونقل،تهيه اطلاعات مورد نيازبراي تصميم گيري درباره زمان ومکان اصلاحاتي است که بايد در سيستم حمل ونقل ايجاد شود تا سفروالگوي توسعه زميني،هماهنگ با اهداف ومقاصدجامعه ترفيع و بهبود يابند. در توسعه برمبناي حمل ونقل عمومي (TOD)برگسترش خطوط حمل ونقل همگاني وايجاد مجتمع هاي ايستگاهي با هسته خدماتي،اداري،فرهنگي،تجاري وبافتي براي پياده روي در حوزه هاي ايستگاههاي حمل ونقل عمومي مي پردازد. خط 1 قطار شهري مشهد شامل 22 ايستگاه مي‌باشد. در مطالعه و بررسي اين ايستگاه‌ها از بانك اطلاعاتي GIS شهر مشهد جهت استخراج اطلاعات لازم براي بررسي هر شاخص نظير جمعيت ساكن، جمعيت شاغل بلوك‌ها، كاربري‌ها و ... استفاده شده است. جهت گردآوري اطلاعات حمل و نقلي مربوطه نيز به مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر مشهد انجام شده توسط دانشگاه شريف مراجعه شده است. بر اساس شاخص‌هاي بررسي شده در پژوهش و نتايج حاصل از تحليل سلسله مراتبي AHP در خط 1 قطار شهري مشهد، سه ايستگاه بسيج، شريعتي و دانشجو به عنوان گزينه‌هاي برتر شناخته شده و در يك افق زماني كوتاه مدت براي ايجاد و توسعه TOD مناسب پيشنهاد مي‌شوند. در افق زماني كوتاه مدت با ايجاد و توسعه اين مجتمع‌هاي ايستگاهي شاهد چند قطبي شدن الگوي كاربري زمين در شهر مشهد و كاهش ازدحام و تمركز از بافت مركزي پيرامون حرم خواهيم بود، اين به نوبه خود در ارتقاي كيفيت و كميت سكونت در محدوده مركزي شهر مؤثر بوده و از تمركز شديد فعلي فعاليت‌هاي اقتصادي در اطراف حرم خواهد كاست.

متن کامل مقاله