عنوان
بررسي عدالت اجتماعي به عنوان رويکردي بر تحقق توسعه پايدار شهري مطالعه موردي: منطقه يازده شهرداري مشهد مقدس
نویسنده (گان)
موسي خاني,کامران ;احمدي,بهجت
چکیده مقاله
انجام مطالعات شهري با ديدگاه عدالت اجتماعي در سال‌هاي اخير به عنوان يکي از رويکردهاي مهم شناخته شده است. در اين رويکرد به شاخص‌هاي مختلفي پرداخته مي‌شود که ميزان دسترسي به خدمات شهري ، ارزش افزوده زمين و عدالت در اختصاص کاربري ها از جمله مهمترين آنهاست. يکي از روش‌هاي بهينه ارائه خدمات براي تحقق اين امر، تقسيم يک شهر به عنوان يک سيستم به مناطق مختلف و ارائه خدمات شهري متناسب با ويژگي جمعيتي است. تحقق عدالت اجتماعي در شهر ها در نهايت به رضايت شهروندان از شيوه زندگي خود منجر شده و به ثبات سياسي و اقتدار ملي کمک شاياني خواهد نمود پس بررسي عدالت اجتماعي در منطقه يازده شهرداري مشهد به عنوان يکي از مناطق مهم جمعيتي کلانشهر مشهد از ضروريات دستيابي به توسعه شهري و شهر پايدار خواهد بود.روش اين پژوهش، بر اساس هدف کاربردي و براساس ماهيت توصيفي- تحليلي است. تعداد خانوار ساکن در منطقه معادل 46810 خانوار مي باشد که با استفاده از جدول مورگان جهت تعيين حجم نمونه 381 نمونه جهت پرسشگري تعيين گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات، استفاده از منابع موجود و برداشت‌هاي ميداني بوده و جهت سنجش اطلاعات،از نرم افزارهاي SPSS و ARC GIS استفاده شده است. نتايج بررسي ها نشان مي دهد شهروندان ناحيه يک، ميزان رضايت بيشتري از ارائه خدمات بهداشتي و درماني - خدمات فرهنگي و تفريحي در ناحيه خود نسبت به شهروندان ناحيه دو دارند. همچنين توزيع كاربري هاي آموزشي با عدم تعادل و در نتيجه عدم برقراري عدالت اجتماعي در سطح منطقه مواجه است.

متن کامل مقاله