عنوان
مقايسه کيفيت زندگي شهري در مشهد و شهر جديد گلبهار به روش تاکسونومي عددي
نویسنده (گان)
منتظرتربتي,فهيمه;منتظرتربتي,جميله
چکیده مقاله
شهر جديد گلبهار ، با هدف جذب سرريز جمعيتي کلان شهر مشهد در مجاورت آن بنا شده استت. بر طبق اهداف طرح ، افق جمعيتي گلبهار رقمي حدود 200000 نفر برآورد شده است . در سال 1387 پس از عملياتي شدن طرح 99 ساله مسكن ، جمعيت افق مرحله اول توسعه شهر به 145000 نفر و جمعيت افق مرحله دوم به150000 نفر افزايش يافت. بعبارتي ديگر در اين دو مرحله اسكان جمعيتي معادل 295000 نفرپيش بيني مي شد،. اما آنچه در واقعيت با آن روبرو هستيم جذب تنها 10563 نفر تا کنون و گسترش سکونت گاه هاي غير رسمي در کلانشهر مشهد مي باشد. اين مقاله با اين فرض که کيفيت زندگي شهري يکي از عوامل موثر در انتخاب مردم جهت محل سکونت است ، به مقايسه کيفيت زندگي شهري در شهر مشهد و گلبهار بر اساس شاخص هاي موجود در طرح هاي سرشماري مي پردازد

متن کامل مقاله