عنوان
بررسي آلودگي بصري سيما و منظر شهري در جذب زائر و گردشگر نمونه موردي: منطقه ثامن مشهد مقدس
نویسنده (گان)
خليلي,غزاله;رحيمي,حسين
چکیده مقاله
شهر مشهد يکي از معروفترين شهرهاي مذهبي و زيارتي دنياست و سالانه ميليون ها زائر و گردشگر به اين شهر سفر مي کنند. با توجه به موقعيت سياسي شهر مشهد به عنوان مرکز استان خراسان رضوي و يکي از پر جمعيت ترين کلانشهرهاي کشور، توسعه فيزيکي و جمعيتي اين شهر به ويژه در سه دهه اخير رشد قابل توجهي داشته و اين وضعيت به شدت بر ساختار کالبدي – فيزيکي و اجتماعي و فرهنگي شهر تاثيرات شگرفي داشته است به طوريکه مي توان گفت که سيما و منظر شهري منطقه اطراف حرم دچار آشفتگي و اغتشاش بصري شده که اين موضوع ميزان رضايت زائران را از اين شهر زيارتي کاهش مي دهد. در پژوهش حاضر ما با استفاده از تحليل رگرسيون چند متغيره و آزمون T متغيرهاي مستقل (عواملي) را که باعث افزايش ميزان رضايت زائرين و گردشگران در حوزه سيما و منظر شهري مي باشد را بررسي کرده ايم. که يافته هاي تحليل رگرسيون چند متغيره، حاکي از آن است که در ستون ضرايب استاندارد شده رگرسيون(Beta)،در بين 5 مولفه اي که در مدل باقي مانده اند و ارتباط معناداري باهم دارند تاثير متغير نوع و جنس ديوارهاي محافظ کارگاه هاي ساختماني در اطراف حرم مطهر رضوي که فضاهاي کارگاهي را پوشانده با ميزان بتا 0.26بر ميزان رضايت زائرين و گردشگران بيشتر از ديگر متغيرهاي مستقل بوده است. و با استفاده از‌ آزمون T ‌دو نمونه مستقل به بررسي رابطه‌ي نظرات‌، بين زائران و کارشناسان ‌منطقه ثامن در مورد رويکرد‌هاي طراحي معماري منظر و سيما به‌ويژه معماري اسلامي در منطقه ثامن پرداخته و نتايج تحليل حاکي از آن است که تفاوت ميانگين معناداري بين دو گروه مردم و کارشناسان وجود ندارد يعني نظر مردم و کارشناسان در خصوص طراحي معماري سيما و منظر در منطقه ثامن مشهد يکسان است و هر دو گروه با ميانگين کمتر از 3 عدم رضايت خود را از اين مولفه نشان مي‌دهند.

متن کامل مقاله