عنوان
کوششي براي استخراج عوامل وحدت بخش معماري؛ با بهره گيري از عناصر تأثيرگذار معماري اسلامي
نویسنده (گان)
وحيدي,طاهر;فاروقي,سيد محمدرضا;مهدي تبار آري,نگار
چکیده مقاله
بشر تمايل فطري به سوي وحدت دارد و ذهن وي پيوسته در پي وحدت بخشي به اجزاي متکثّر و پراکنده است. يکي از مظاهر نمود وحدت در جهان که ارتباط تنگاتنگي هم با شيوه زندگي انسان ها دارد، معماري است. فقدان وحدت در معماري عصر حاضر باعث شده تا در صدد رفع اين نقيصه، به دنبال کشف عوامل ايجاد کننده ي وحدت در آثار معماري باشيم. در اين راستا، به بررسي و تحليل مطالعات انجام شده در اين زمينه پرداخته شده است و با بهره گيري از اصول وحدت بخش در معماري اسلامي، برخي از عوامل ايجادکننده ي حس وحدت در معماري، چه از لحاظ بصري و چه از لحاظ مفهومي، استخراج شده اند. عواملي که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته اند عبارتند از هندسه، تناسبات، نور و و رنگ، نمادپردازي و افزايش فضا و کاهش ماده در معماري. رويکردهاي متفاوت و در بعضي موارد متضادي در هنگام بررسي ادبيات موضوع ديده شد که اين به دليل ماهيت بحث وحدت بوده است و عدم جهت گيري صحيح در بهره برداري از آن ها باعث به بيراهه رفتن مباحث مي شود که بايد از آن اجتناب کرد.

متن کامل مقاله