عنوان
ارزيابي و تحليل شاخص¬هاي تعيين محدوده بافت¬هاي فرسوده شهري در ايران
نویسنده (گان)
خوشاب,علي
چکیده مقاله
شايد امروزه مهمترين مسأله¬اي که در حوزه مديريت شهري به چشم ميخورد نبود تعريفي مشترک از مفهوم بافت فرسوده و تقليل شاخص‌هاي تشخيص فرسودگي بافت به مسائل کالبدي و درنتيجه ناکارآمد بودن تعاريف موجود ¬باشد اما آنچه درحال‌حاضر به عنوان تعريف مشترک و مصوب بافت فرسوده مد نظر قرار مي¬گيرد، معيارهاي سه‌گانه ارائه شده از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران:ريزدانگي، ناپايداري و نفوذناپذيري است نتايج اين تحقيق که بر مفروضه¬هاي پارادايم طبيعت‌گرايانه استوار است با ديدي تفسيري و منتقدانه با بررسي 22 نمونه از شهرهاي ايران نشان مي‌دهد اين سه معيار، شاخص¬هاي مناسبي براي تشخيص بافت‌هاي فرسوده نيستند درحالي‌که همگي، معيارهاي کالبدي بوده و به هيچ عنوان عناصر طبيعي و انساني در آنها دخالت داده نشده‌اند در نهايت پس از اخذ نظرات 15 تن از کارشناسان و متخصصان و برگزاري چند نشست تخصصي با آنان شاخص¬هاي مشتمل بر جامعيت ابعاد اقتصادي، اجتماعي، کالبدي، زيست محيطي وحقوقي پيشنهاد گرديد.

متن کامل مقاله