عنوان
نياز شهرهاي مشهد به مبلمان سازي شهري با روش پارکلت
نویسنده (گان)
مينويي,شهرام;واحدي,طاهره
چکیده مقاله
تعريف مبلمان و اهميت آن در فضاهاي شهري ، مخصوصا شهر مشهد که شهر زيارتي ست.که عمده هدف آن رفاه و ايجاد امکانات براي زائرين مي باشد.پيشنهاد مبلمان جديد و نو پيرامون حرم مطهر و مقايسه بين دو خيابان اطراف حرم جهت اجراي پارکلت ، مبلمان جديد شهري با قابليت هاي فراوان جهت ارتقا کيفي مسيرهاي حرکتي.

متن کامل مقاله