عنوان
استفاده از تکنيک داده کاوي براي پايش ، پيش بيني و مديريت اجراي اثربخش طرح تفصيلي ( نمونه موردي شهرداري منطقه 11 مشهد )
نویسنده (گان)
خوش قامت,کيومرث
چکیده مقاله
طرح هاي هاي جامع و توسعه شهري اسناد بالادستي الگويي مشخص براي مديريت ظرفيت و قابليت هاي توسعه توسعه يک شهر را مشخص مي کنند .علاوه بر اين بازنگري طرح تفصلي شهر مشهد و همچنين طرح جامع شهر مشهد و وجود طرح هاي توسعه شهري مختلف از مواردي است که ساخت وسازها را شامل مي گردد . افزايش جمعيت ، جابجايي جمعيت درشهرها ، رشد تقاضا براي مسکن و همچنين افزايش درآمد سرانه مردم در سالهاي اخير و نيز افزايش گردش مالي در حوزه اقتصاد مسکن از مواردي است که رشد و توسعه شهري را دچار تغيير و تحولات زيادي نموده است . رفتار مردم در ساخت و سازها آنجا که براي اخذ پروانه احداث ساختماني به شهرداري مراجعه مي نمايند و پس از دريافت آن يکي از مولفه هاي مهم در شناسايي نيازمندي هاي شهروندان و مي تواند مبنايي براي برنامه ريزي هاي توسعه شهري براي برنامه ريزان شهري باشد . در اين مقاله سعي مي شود با استفاده از تکنيک داده کاوي و امکاناتي که استفاده از اين ابزار در اختيار تصميم سازان و تصميم گيران مديريت شهري مي گذارد به بررسي تحليل و پيش بيني رفتار مردم در ساخت و سازهاي شهري ( نمونه موردي منطقه 11 شهرداري مشهد ) براساس پروانه هاي ساحتماني صادر شده ، بپردازيم و براساس آن هنجارها و ناهنجاري هاي رفتاري ساخت و ساز شهري را شناسايي نماييم و همچنين نسبت به معرفي سامانه اي که به بررسي ، کنترل ، پايش و پيش بيني مدل ها و الگوهاي رفتاري مردم و براساس تکنيک هاي داده کاوي اقدام مي کند ، بپردازيم .

متن کامل مقاله