عنوان
تاثير ويژگي هاي اجتماعي و کالبدي فضاي شهري بر انسجام اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني (مطالعه موردي: مجتمع آپارتمان هاي مرتفع شهر جديد)
نویسنده (گان)
زماني خرازي طوس,فائزه ;اصغرپور ماسوله,احمدرضا
چکیده مقاله
شهر مکان اصلي زندگي بشر امروزي است و فضاي شهري عرصه زندگي اجتماعي فرد محسوب مي شود، به عبارتي ديگر فضاي شهري بدون وجود انسان و عملکرد او هويتي مستقل از خود ندارد و تعاملات انساني است که يک مکان را معنادار مي کند،از طرفي ديگر با گسترش شهرنشيني ، ويژگي هاي انسجامي از جمله رشد روابط مبتني بر اقتصاد پولي ونه روابط مبتني بر احساسات و عواطف، محافظه کاري ، کاهش اعتماد ، عدم تجانس و ناهمگونى شهرها به‌دليل هجوم مهاجرين و مردمانى با ريشه‌هاى قومى ، فرهنگى و نژادى مختلف موجب بروز ناهماهنگى و تضاد در درون شهرها مى‌شود و زندگى شهرى را در عين تنوع دشوارتر مى‌سازد و تسامح بيشترى را طلب مى‌کند، در چنين وضعيتى ”آنومى“ يا بى‌هنجارى در شهرها توسعه مى‌يابد و به تضعيف ”انسجام مکانيکى“ و رشد زندگى تصنعى و غيرشخصى کمک مى‌کند؛ مشهد به عنوان يک کلان شهر و دارابودن ويژگي هاي کلان شهري، به طور عام و مجتمع هاي مسکوني به طور خاص نيز همواره با مساله انسجام ( کم رنگ شدن مولفه هاي انسجامي) مواجه بوده است ؛ به همين منظور در اين مقاله سعي شده تا با استفاده از روش نظريه زمينه اي و مصاحبه با ساکنين آپارتمان هاي مرتفع به فهم انسجام اجتماعي در اين مجتمع دست يابيم. بر اين اساس نمونه گيري هدفمند و با ملاك اشباع نظري 15 نفر از ساکنين انتخاب گرديدند. يافته هاي بدست آمده شامل 15 مقوله عمده است که عبارتند از وجود مرکز تعاملات، استفاده از امکانات کالبدي موجود در مجتمع ، استقلال نسبي در خدمات، احترام قائل شدن براي مجتمع، تمايز گذاري روشن مجتمع با شهر، وجود امنيت، تعلق به مکان، همدلي، همکاري، تعهد، اعتماد متقابل، رابطه اجتماعي، عدم تمايل به تغيير؛ مقوله انتخابي « انسجام فروبسته» ناميده شد كه دربرگيرنده‌ي مقولات فوق مي باشد. انسجام فروبسته مبين نوعي از همبستگي مي باشد که در آن کليه مولفه هاي انسجام از جمله همکاري، همدلي، همسازي، هماهنگي ، تعلق خاطر و ... بالاست اما ساکنين تمايل به تغيير ندارند.

متن کامل مقاله