عنوان
بررسي تطبيقي شهر اطلاعاتي از ديدگاه ويليام ميچل و شهر عام از ديدگاه رم کولهاوس
نویسنده (گان)
زارع استحريجي,سمانه
چکیده مقاله
ويليام ميچل در گروه بندي بين علاقمندان شديد تکنولوژي و بيزاران ازتکنولوژي درگروه اول قراردارد که اميدوار به انتقال مناسب فضاي الکترونيکي به شهر معاصر است. به نظر او از آنجا که تعداد زيادي از فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي که پيش از اين در شهرها اتفاق مي افتاد، اکنون در فضاي الکترونيکي به وقوع مي پيوندند، تغيير در برنامه ريزي شهري و همچنين طراحي شهري لازم مي باشد. وي پنج اصل تحت عنوان آرمان شهر الکترونيک پيشنهاد مي کند که شامل ماده زدايي، حرکت زدايي، تغيير نرم افزاري، اداره هوشمند و بهينه سازي خريد مي باشد. تغييرمفهوم عرصه هاي عمومي و خصوصي، عدم لزوم زونينگ و تفکيک کاربريها، پيوند محل کار و محل زندگي جايگزين هاي الکترونيکي از اصول اساسي شهر اطلاعاتي از ديدگاه ميچل هستند. رم کولهاوس به عنوان يکي از با جرات ترين و خلاق ترين معماران قرن حاضر مطرح است. وي حرفه خود را به عنوان آرشيتکت با نوشتن يک کتاب شروع کرد. او در کتاب S،M،L،XL نظريات خود در رابطه با شهر عام را به مطرح نموده است. از ديدگاه او شهر عام، شهري بي تاريخ، بي هويت، بي مرکز و يکنواخت و ساکن مي باشد. خيابان در شهر عام مرده است و جاده ها تنها به ماشين اختصاص دارند. هدف تحقيق حاضر بررسي نظريات و اصول پيشنهادي اين دو نظريه پرداز شهري و تحليل تشابهات و تفاوت هاي موجود ميان آنها مي باشد. در بررسي تطبيقي نظريات اين دو معمار برجسته، اين نتيجه حاصل گرديد که در موارد عرصه هاي عمومي، سفرهاي شهري، محل کار، خريد، تعاملات اجتماعي، آموزش، تکنولوژي و مرکز و پيرامون با يکديگر مشابه بوده و در بخش هاي هويت، تمرکز، دانه بندي، تراکم، ارتفاع و حمل و نقل تفاوت هاي قابل توجهي دارند.

متن کامل مقاله