عنوان
پژوهشي تجربي به‌منظور ارتقاء توسعه پايدار محيطي با استفاده از رويکرد سبز راه و بر مبناي مطالبات کارکردي استفاده‌کنندگان(موردمطالعه: بزرگراه امام علي(ع) مشهد)
نویسنده (گان)
علي پور,بهزاد;ايزديان,محمد;اخلاقي,ناديا
چکیده مقاله
امروزه شهرها و نواحي شهري با مشکلات عديده‌اي روبرو مي‌باشند که بخش عمده‌اي از اين مشکلات به دليل وابستگي بيش‌ازحد انسان به خودرو روزبه‌روز در حال گسترش مي‌باشد. اين امر در کنار عواملي همچون آلودگي هوا و گسترش بي‌ضابطه شهرها، سبب شکل‌گيري نگرش‌هايي نو در شهرسازي و مديريت شهري بر پايه توجه بيشتر به رابطه پيچيده انسان و محيط پيرامونش گرديده است. يکي از اين راهکارها ، استفاده از شبکه سبز راهي در سطح شهرها و تشويق شهروندان به استفاده از حمل‌ونقل غير موتوري مي‌باشد. به‌گونه‌اي که اين شبکه در عين برقراري ارتباط بين نقاط مختلف شهر داراي کارکردهاي تفريحي، تفرجي و اکولوژيکي براي شهروندان مي‌باشد. در اين راستا اين پژوهش با تأکيد بر استفاده و توسعه ايده سبز راهي در شهرهاي کشور، سعي در شناسايي نيازهاي کارکردي و فعاليتي شهروندان از اين فضاها و درنهايت ارائه راهبردها و راهکارهاي اجرايي جهت پياده‌سازي اين شبکه حمل‌ونقلي را دارد.ازاين‌رو بزرگراه امام علي(ع) در مشهد، که واجد ويژگي‌هاي سبز راهي يعني پيوستگي فضايي، ساختار خطي، امکان استفاده چندجانبه و مرتبط ساختن نقاط شهري لازم مي‌باشد،به‌عنوان نمونه مطالعاتي انتخاب و اطلاعات لازم پيرامون ادبيات علمي سبز راه ويژگي‌هاي زيستي ، اجتماعي سايت از مطالعات کتابخانه‌اي استخراج گرديده است. سپس با طراحي پرسشنامه و همچنين از طريق مصاحبه، به شناسايي و طبقه‌بندي نيازها و ترجيحات شهروندان پيرامون کارکرد و فعاليت‌هاي فضا در سکانس‌هاي گوناگون سايت پرداخته‌شده است. درنهايت نيز پس از تجزيه‌وتحليل، تلفيق و توليد داده‌هاي جديد، طرح راهبردي سبز راه امام علي(ع) تدوين و راهکارهاي اجرايي آن نيز ارائه مي‌گردد.

متن کامل مقاله