عنوان
ارزيابي شاخص‌هاي برنامه‌ريزي شهري مؤثر بر ارتقاي امنيت محيطي زنان در فضاهاي شهري با استفاده از رويکرد CPTED (نمونه موردي: پارک کوثر مشهد)
نویسنده (گان)
علي پور,بهزاد;نجفي,مريم
چکیده مقاله
امروزه توجه به مفهوم امنيت شهروندان و روش‌هاي ارتقاء آن به‌عنوان از اولويت‌هاي اساسي در مباحث مربوط به برنامه‌ريزي و طراحي شهري مطرح مي‌باشد. آنچه امروزه از امنيت به‌عنوان دريافت ذهني و عيني ادراک مي‌رود، ناشي از ساختار و نحوه چيدمان محيط مي‌باشد. لذا براي افزايش آن بايستي معيارها و استانداردهايي در طراحي فضاهاي شهري در نظر گرفت. يکي ازاين‌روش‌ها استفاده از رويکرد CPTED (کاهش جرائم توسط طراحي محيطي) در فرآيند برنامه‌ريزي و طراحي فضاهاي شهري مي‌باشد. هدف اين تحقيق بررسي معيارهاي مؤثر در افزايش امنيت محيطي زنان بر پايه رويکرد CPTED در پارک کوثر مشهد مي‌باشد. روش تحقيق توصيفي- تحليلي است بدين‌صورت که ابتدا مباني نظري تحقيق با استفاده از مطالعات کتابخانه‌اي جمع‌آوري و مفهوم‌سازي گرديده، در ادامه نيز شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي رويکرد CPTED استخراج و در قالب پرسشنامه (طيف ليکرت) براي استفاده‌کنندگان مطرح مي‌گردد. جامعه آماري نمونه با استفاده از فرمول کوکران و اعمال (%10) ضريب اطمينان برابر با 300 نفر به دست آمد. درنهايت نيز داده‌هاي پرسشنامه در قالب نرم‌افزار spss و آزمون کاي دو مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان از آن دارد هرچند شاخص‌هاي رويکرد CPTED در پارک کوثر نظير امنيت و خوانايي در سطح بالايي قرار داشته و رضايت نسبي بانوان در زمان استفاده از آن را در بردارد اما بايستي در رابطه با زنان، به‌ويژه در شهر مشهد که از ساختار فرهنگي و اعتقادي بالايي برخوردار مي‌باشد به معيارهاي ريزتر و جزئي‌تري نيز در شاخصه‌هاي طراحي محيط توجه نمود.

متن کامل مقاله