عنوان
بررسي اثر مرکزيت مسجد محله بر ميزان مشارکت هاي مذهبي ساکنين.
نویسنده (گان)
آبرون,علي اصغر;قرايي,فريبا;عباس زاده,شهاب
چکیده مقاله
اين پژوهش سعي دارد با مطالعه اي ميداني در دو محله شهري اثر مرکزيت يا عدم مرکزيت مسجد محله را بر ميزان مشارکت هاي مذهبي ساکنين دو محله مذکور بررسي کند.

متن کامل مقاله